personuppgiftspolicy.


Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss.

Linghoff Arkitektur AB kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt kommer att tillse att personlig information behandlas konfidentiellt. Linghoff Arkitektur AB kommer inte, om inte enligt lag eller enligt rättsligt bindande beslut från behöriga myndigheter, lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges här.

Linghoff Arkitektur AB kommer att behandla följande personliga uppgifter:

  • Namn, adress, telefonnummer och e-post för att behandla bygglovsansökningar samt registreringar.
  • Om du kontaktar Linghoff Arkitektur AB  lagrar vi korrespondens eller kommentarer, vilket kan innehålla personuppgifter, för att ge bättre service om du kontaktar Linghoff Arkitektur AB igen.

Laglighet i behandlingen

Linghoff Arkitektur AB kommer att:

  • Behandla dina personuppgifter lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.
  • Samla dina personuppgifter för de angivna och berättigade syften som anges i denna policy, och kommer inte att behandla dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

Samla in och behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som det samlas in och används för.

Behandla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som det samlades in för.

Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, olaglig behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

Vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdateras utan dröjsmål om Linghoff Arkitektur AB informeras eller annars blir medveten om felaktig information.

  • Vid förfrågan radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
  • Vid förfrågan begränsa behandlingen, såvida inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
  • På begäran informera dig om vilka personuppgifter som har behandlats av Linghoff Arkitektur AB i en sedvanlig och maskinläsbar form.

Rättslig grund för behandling

Linghoff Arkitektur AB samlar in och behandlar dina personuppgifter om och i den mån du har givit samtycke.

Om och i den utsträckning din förfrågan resulterar i ett avtal mellan dig och Linghoff Arkitektur AB  kommer din personliga information som samlades in och behandlades när förfrågan gjordes att behandlas i den omfattningen som är nödvändig för att uppfylla Linghoff Arkitektur AB:s åtaganden enligt det aktuella avtalet.

Linghoff Arkitektur AB kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån Linghoff Arkitektur AB är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet.

Personuppgiftsbiträde

Linghoff Arkitektur AB låter ett personuppgiftsbiträde behandla samtliga personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt skicka personuppgifter enligt instruktion från Linghoff Arkitektur AB.

Personuppgiftsbiträdet behandlar endast dina personuppgifter på servrar som ligger inom gränsen mellan EU och EES och som kontrolleras av Personuppgiftsbiträdet.

Säkerhet

Linghoff Arkitektur AB säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.

Linghoff Arkitektur AB använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Linghoff Arkitektur AB förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på Linghoff Arkitektur AB:s hemsida. 

© Linghoff Arkitektur AB 2018